Onderwijs

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden, waarin de leerling zich geaccepteerd voelt en ruimte ervaart om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. We gaan uit van het unieke van elk kind en proberen aan de individuele verschillen tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Wij streven ernaar om iedere leerling zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. We stemmen ons onderwijs af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van onze leerlingen in tempo en leerstof. Onderwerpen als ‘zelfstandig werken’, ‘effectieve instructie’, dag- en weektaken zijn duidelijk zichtbaar in de school.

Voor de verwerking van de lesstof gebruiken we verschillende werkvormen en materialen. We leggen de nadruk op het goed leren lezen en rekenen en hanteren een gezonde balans tussen offline en online werken. De verwerking van de lesstof doen we veelal op papier. De methodes die wij gebruiken, zorgen voor een doorgaande lijn tussen taalthema’s en wereldoriëntatie.  Hiermee leggen we een brede kennisbasis waarbij de leerlingen leren samenvatten, schrijven en presenteren. 

Vanaf groep 4 krijgen alle leerlingen een eigen chromebook van school in bruikleen. Deze gebruiken we voor het herhalen en op een andere manier oefenen van de lesstof. Er is een duidelijke opbouw te zien in het aanleren van digitale vaardigheden. In de onderbouw gaat dit vooral spelenderwijs. In de middenbouw worden er ook digitale presentaties gemaakt en vanaf de bovenbouw gaan de leerlingen aan de slag gaan met o.a. programmeren en 3D printen.

Hier leest u hoe wij zorgen voor actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsonderwijs