Onze parels

In ons Integraal Kindercentrum is alle zorg en onderwijs voor kinderen van 2 t/m 12 jaar voor handen.

Peuterspeelzaal De Sprinkhaan biedt warme en gezellige opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

BSO De Trikkert is een gezellige buitenschoolse opvang waar kinderen zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Ergokids voor ergotherapie bij problemen op het gebied van zelfredzaamheid, schooltaken en spel.

Logopedie Huizen Blaricum voor problemen op het gebied van taalontwikkeling, spraakontwikkeling, stemproblemen en afwijkende mondgewoonten bij kinderen.

Chinski kinderspychologie voor diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Tevens een brede expertise op het gebied van onderzoek naar en behandeling van dyslexie

Als KiVaschool creëren we een sfeer van sociale en psychische veiligheid, respect en vertrouwen.

Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen is uniek, wij accepteren verschillen.
 • Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd en een zorgeloze ontwikkeling.
 • Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten wordt daarom in de groep opgelost.
 • We werken samen - leraren, ouders en leerlingen - om pesten te voorkomen.

Engels vanaf groep 1/2.

Hoe jonger kinderen Engels leren, hoe vrijer ze vaak durven te spreken. Jonge kinderen zijn namelijk nog niet zo bezig met verlegenheid en angst om zich uit te drukken in een nieuwe taal. Wanneer je kind vroegtijdig de Engelse taal krijgt aangeboden op de basisschool, verlaagt het de drempel om het Engels ook daadwerkelijk te spreken.

We gebruiken de lessen van Join in vanaf groep 1/2. Deze methode laat kinderen actief de Engelse taal verkennen en toepassen. Meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie.

Muziekonderwijs voor sociaal-emotionele ontwikkeling en meer creativiteit.

Als je vaak muziek maakt, dan leer je om open, flexibel, breed en creatief te denken. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het vaak met elkaar doet. Het roept gevoelens en emoties op. Het ervaren en benoemen daarvan draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewegen en dansen op muziek is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens.

Vakleerkracht

Onze leerlingen krijgen om de week les van onze vakleerkracht Judith. De ene week geeft ze muziekles in de bovenbouw en de andere week is de onderbouw aan de beurt.

Schoolkoor

Elk jaar kunnen de leerlingen van groep 4 t/m 8 auditie doen voor ons schoolkoor. Meerdere keren per schooljaar verzorgt ons schoolkoor een optreden.

Sterke instructies via het EDI-model.

We werken op onze school veelal met het ‘expliciete directe instructiemodel’. Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld.
 • Activeren van voorkennis.
 • Onderwijzen van het concept.
 • Onderwijzen van de vaardigheid.
 • Belang van de les.
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Agile/Lean werken in het onderwijs.

Agile ​(lenig, flexibel) en ​Lean​ (efficiënt) zijn methodes die inzetten op effectief en efficiënt werken. De wortels liggen in de auto-industrie maar ook voor het onderwijs is het uitermate geschikt. De fundamenten van adaptief onderwijs zijn relatie, competentie en autonomie (gebaseerd op de​ Self Determination Theory​ van Deci & Ryan). In het Agile manifest staan vier kernwaarden die hiermee overeenkomen.

Als we dit vertalen naar het onderwijs, komen we op het volgende:

 • Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen.
 • Samenwerking tussen leerkrachten, ouders & leerlingen boven leerresultaten en voldoen aan de normindicatoren.
 • Stimuleren van groei van leerlingen boven allesomvattende documentatie.
 • Inspelen op verandering boven het volgen van het plan.

Scrum, Kanban en leerKRACHT zijn vormen van Agile en Lean die wij gebruiken op onze school. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag toe hoe we dat doen.