Contactmomenten

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven; de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Rapport

Twee keer per jaar krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind in de vorm van een rapport. We vinden dat de inhoud van het rapport uw kind moet stimuleren en motiveren en uw kind recht moet doen. We vullen het rapport dus altijd met een pedagogische blik. Ook zorgleerlingen moeten trots kunnen zijn op hun rapport!

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar zijn er informatieavonden voor groep 1/2, groep 3 en groep 8. Deze avonden worden georganiseerd voor ouder(s)/verzorger(s) omdat hun kind net nieuw op school komt, de overstap gaat maken naar (meer) klassikaal onderwijs of voorbereid moet worden op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is er voor alle ouders een algemene ouderavond waarbij de jaardoelen gepresenteerd worden en ouders gevraagd wordt om input ter aanscherping en verbetering.

Nieuwschooljaarsreceptie

Op de eerste vrijdagmiddag van het schooljaar wordt tussen 13.30 - 14.00 uur een nieuwschooljaarsreceptie georganiseerd. U bent dan welkom om, samen met uw kind, op een informele manier de klas te bezoeken, kennis te maken met de leerkracht(en) en de materialen van uw kind te bekijken.

Inloopmomenten

Er zijn meerdere keren per jaar inloopmomenten waarbij ouder(s)/verzorger(s) welkom zijn in de klas. Uw kind kan dan laten zien hoe de klas eruit ziet en waar het op dit moment mee bezig is; bijvoorbeeld een puzzel, een project, een tekening, een rekenles, enzovoort. De dagen zullen worden afgewisseld, zodat elke ouder in de gelegenheid zal zijn ieder kind in de klas te bezoeken.

Gespreksmomenten

Bij de start van het schooljaar plannen we voor ieder kind een startgesprek. We willen graag uw kind leren kennen en ook weten wat uw verwachtingen zijn. In november en februari zijn er ook gespreksmomenten. We kijken dan naar de voortgang van uw kind. Naast deze momenten zijn er gesprekken als ouders of leerkrachten daar behoefte aan hebben. Voor kinderen die tijdens het schooljaar 4 jaar worden, wordt het startgesprek gehouden als de kinderen drie weken op school zijn.

Communicatie over belangrijke zaken

Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij of schatten we zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.

Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van. We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven. We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de schoolleiding.

ParnasSys ouderportaal

In ons digitale leerlingvolgsysteem https://ouders.parnassys.net/ouderportaal houden wij diverse ontwikkelingen van uw kind bij. Denk hierbij aan de absentie, cijfers van de toetsen, voorbereidingen voor rapportgesprekken, verslaglegging van oudergesprekken, etc. Ouders van onze school kunnen inloggen op het oudergedeelte van dit systeem en de gegevens van hun kind inzien. Wij vinden het namelijk belangrijk hier transparant in te zijn. Als uw kind bij ons naar school gaat ontvangt u, per mail, inloggegevens.

Parro

Parro is een app die te downloaden is op uw smartphone of tablet. Via Parro stuurt de leerkracht berichten naar de ouders. Ook gebruiken we deze app om startgesprekken en 10-minutengesprekken in te plannen. Via deze app heeft u ook toegang tot de schoolagenda. Deze houden wij up to date. Ouders kunnen via Parro hun privacy voorkeuren aangeven en aanpassen en absenties melden.

Heeft u wijzigingen die voor ons van belang zijn, bijvoorbeeld van de huisarts of allergieën van uw kind, geeft u dit dan door via het ouderportaal van ParnasSys.

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een nieuwsbrief. In deze brief worden ouders geïnformeerd over het laatste nieuws, algemene schoolontwikkelingen en andere zaken die op schoolniveau spelen.

Informatie aan gescheiden ouders

Er zijn kinderen waarvan de ouders niet meer bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Alle informatie wordt digitaal verstuurd via Parro en kan dus bij beide ouders terechtkomen. Het rapport wordt altijd meegegeven aan het kind. Voor een ouderavond, oudergesprek en/of voortgezet onderwijs gesprek worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. In bijzondere gevallen kan in overeenstemming met de leerkracht worden afgeweken.