Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wat zijn de taken van de MR?

Belangrijke besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

 • personeelsbezetting
 • het schoolplan
 • het werkverdelingsplan
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school)

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden gehouden op een van beide locaties van de Tweemaster. Ook andere ouders zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Mocht u contact willen met de medezeggenschapsraad dan kan dit per e-mail via: mr@tweemasterhuizen.nl. Het is hierbij goed om te weten dat de MR nooit individuele gevallen behandelt, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van zowel de MR van De Tweemaster als die van basisschool De Springplank. Beide scholen zijn bij Stichting R.K. Onderwijs Huizen aangesloten. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft t.a.v. het te voeren beleid advies- en/of instemmingsrecht.

Wie zitten er namens De Tweemaster Koers in de MR en GMR?

Namens de ouders:

 • Esther Vos (tevens GMR-lid)
 • Viola Appelboom

Namens het team:

 • Marleen Appel (tevens GMR-lid)
 • Elena Roozendaal (tevens GMR-lid)

Vergaderdata:

maandag 20-11-2023
maandag 26-02-2024
maandag 15-04-2024
maandag 17-06-2024